МОНГОЛЫН ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ХӨГЖЛИЙН ТАНХИМ

   
     Утас: +976 11319078, 99093909
Tap To Call

Үйл ажиллагаа   arrow

Үйл ажиллагааны үндсэн чиглэл:

Монгол Улсын хот байгуулалтын хөгжлийг дэмжин урамшуулах, мэргэжлийн туслалцаа үзүүлэх байгууллага.

ХОТ БАЙГУУЛАЛЫН ХӨГЖЛИЙГ ДЭМЖИХ ЧИГЛЭЛЭЭР МОНГОЛЫН ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ХӨГЖЛИЙН ТАНХИМААС ДАРААХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭ ЯВУУЛНА.

 • Гишүүн, гишүүн бус байгууллагууд мэргэжлийн чиглэлээр зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх
 • Гадаад дотоодын мэргэшсэн архитектор, инженерүүдээс бүрдсэн уран бүтээлийн баг ажиллуулах
 • Гадаад дотоодын мэргэшсэн хот төлөвлөгч, архитектор, инженерүүдийг харилцан  туршлага солилцох,
 • Хот байгуулалтын хөгжлийн хамтын ажиллагааны зөвлөлүүдийг ажиллуулах, хот байгуулалт, барилгын  хөгжлийн бүх төрлийн зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх,
 • Хот байгуулалтын хөгжлийн талаар Засгийн Газар, түүний харъяа байгууллагуудтай хамтран ажиллах
 • Монголын Хот байгуулалтын хөгжил,  хөрөнгө оруулалтын орчинд  гарах чухал үйл явдал, асуудлаар санал солилцох, нээлттэй яриа хэлэлцүүлэг өрнүүлэх гүүр болж өгөх;
 • Хот байгуулалтын  салбарын боловсон хүчний чадавхийг сайжруулахад дэмжлэг үзүүлэх дэмжих үйл ажиллагаа
 • Хот байгуулалтын хөгжлийн талаарх хууль тогтоомж, бодлого болон үйл ажиллагааг өөрчлөн шинэчлэхийн төлөө ажиллах;
 • Бидэнтэй нийтлэг үзэл баримтлал бүхий Монголын хот байгуулалтын бодлого боловсруулагчид , хэрэгжүүлэгчдийн үзэл санааг олон нийтэд төлөөлөх, түгээх
 • Гадаадын зөвлөхүүд урьж хот байгуулалт барилгын хөгжлийн асуудлуудаар сургалт явуулах, хамтран зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх
 • Барилгын салбарын инженер техникийн ажилтан, мэргэжлийн боловсон хүчнийг сургаж бэлтгэх чадавхижуулах
 • Монгол Улсын томоохон хот байгуулалтын төслүүд хэрэгжүүлэх
 • Гадаад, дотоодод үзэсгэлэн яармаг зохион байгуулах
 • Хот байгуулалтын хөгжлийг  дэмжих бүх төрлийн үйл ажиллагаа явуулах
 • Танхимын зорилгыг хэрэгжүүлэх үүднээс Олон Улсын байгууллагууд Монгол Улсын Төрийн байгууллагууд, төрийн бус байгууллагуудтай нягт хамтран ажиллах
 • Дэлхийн болон бүс нутаг, олон улсын ижил төстэй байгууллагуудтай хамтран ажиллах харилцаа холбоог хөгжүүлэх
 • Хот байгуулалтын хөгжлийн дэмжихэд гадаад дотоодын донор байгууллагуудтай хамтран ажиллах
 • Хот байгуулалтын хөгжлийн чиглэлээр ажиллаж буй олон улсын болон дотоодын  мэргэжлийн байгууллагын үйл ажиллагаанд идэвхитэй оролцох, тэдгээрийг төр олон нийтийн байгууллагуудтай уялдуулан хамтран ажиллах
 • Сургалт, семинар, уулзалт зохион байгуулах
 • Төрөл бүрийн уралдаан зарлах болон бусад шаардлагатай олон нийтийг хамарсан арга хэмжээ зохион байгуулах
 • Гишүүн байгууллагуудын  хэвлэл мэдээлэл, олон нийтийн харилцааг дэмжих
 • Хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр дамжуулан хот байгуулалтын хөгжлийн өнөөгийн түвшин, цаашид хүрэх ирээдүйн, хүн амын амьдрах орчинг сайжруулах ажлыг олон нийтэд сурталчилах,